این فرموده از کدام بزرگوار است : هر کس ازدواج کند نیمی از دین خود رو کامل کرده است .

این فرموده از کدام بزرگوار است : هر کس ازدواج کند نیمی از دین خود رو کامل کرده است .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی