پرهیز از گفتن همه اسرار به دوست مصداق کدام وظیفه است؟

پرهیز از گفتن همه اسرار به دوست مصداق کدام وظیفه است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • میانه روی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی