آیه ی شریفه ی « ما عندکم ینفذ » اشاره است به :

آیه ی شریفه ی « ما عندکم ینفذ » اشاره است به :

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی