کدام نفس است که انسان را از گناه باز میدارد؟

کدام نفس است که انسان را از گناه باز میدارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی