رضایت .............. و .............. به آدمی نشاط میبخشد و چالاکی و سرچشمه های ........ و ........ است .

رضایت .............. و .............. به آدمی نشاط میبخشد و چالاکی و سرچشمه های ........ و ........ است .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی