حضرت علی (ع) این خطبه را در عید فطر ایراد فرمود و موضوع آن ....... است.

حضرت علی (ع) این خطبه را در عید فطر ایراد فرمود و موضوع آن ....... است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی