این سخن از كیست:كسی كه صبر ندارد ایمان ندارد.

این سخن از كیست:كسی كه صبر ندارد ایمان ندارد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی