اولین سوره ای که به زبان فارسی ترجمه شد؟

اولین سوره ای که به زبان فارسی ترجمه شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی