این حرف از کیست:؟:ساعتی تفکر در نشانه های خداوند از ساعت های طولانی عبادت بهتر است

این حرف از کیست:؟:ساعتی تفکر در نشانه های خداوند از ساعت های طولانی عبادت بهتر است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی