کدام یک از معاملات زیر معتبر است

کدام یک از معاملات زیر معتبر است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی