فرمود: بر شما باد به تواضع و فروتني، بدرستي كه تواضع از بزرگترين عبادات است.

فرمود: بر شما باد به تواضع و فروتني، بدرستي كه تواضع از بزرگترين عبادات است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی