کدام پیامبر برای عمویش استغفار کرد؟

کدام پیامبر برای عمویش استغفار کرد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت ابراهیم(ع) (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها