این سخن از کیست ( هوا و هوس مرکب فتنه است)

این سخن از کیست ( هوا و هوس مرکب فتنه است)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی