انتقال ارزش های در هر جامعه و فرهنگی در درجه ی اول به عهده ی چه نهادی است؟

انتقال ارزش های در هر جامعه و فرهنگی در درجه ی اول به عهده ی چه نهادی است؟

تاکنون 8 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مدارس (5 نفر)
  • مساجد (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی