رابطه ي جهان با خداوند بيش تر مشابه كدام رابطه است ؟

رابطه ي جهان با خداوند بيش تر مشابه كدام رابطه است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها