کدام سوره تعداد آياتش برابر با تعداد رکعات نمازهای يوميّه است؟

کدام سوره تعداد آياتش برابر با تعداد رکعات نمازهای يوميّه است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی