کدام سوره تعداد آياتش برابر با تعداد رکعات نمازهای يوميّه است؟

کدام سوره تعداد آياتش برابر با تعداد رکعات نمازهای يوميّه است؟

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • طارق.. (7 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها