این سخن ازکیست؟گناه بیماری است وداروی آن استغفار ودرمانش بازنگشتن به آن است

این سخن ازکیست؟گناه بیماری است وداروی آن استغفار ودرمانش بازنگشتن به آن است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی