نام همسر دوم حضرت یوسف

نام همسر دوم حضرت یوسف

تاکنون 99 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زلیخا (92 نفر)
  • آسنات (7 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی