نقل از پیامبر (ص) : اگر کسی آب بخورد و در حین آن.......نفس بکشد از بیماری در امان است.

نقل از پیامبر (ص) : اگر کسی آب بخورد و در حین آن.......نفس بکشد از بیماری در امان است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی