اولین پیامبر در بنی اسرائیل چه کسی بود؟

اولین پیامبر در بنی اسرائیل چه کسی بود؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت موسی(ع) (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی