نام دیگر سوره انسان چیست؟

نام دیگر سوره انسان چیست؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دهر (2 نفر)
  • اخلاص (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی