هر كه بدخوي شد به گوشش اذان بگوييد

هر كه بدخوي شد به گوشش اذان بگوييد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی