چند «مدْ» در قرآن به کار رفته است

چند «مدْ» در قرآن به کار رفته است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی