از دیدگاه امام خمینی(قدس سره) دوخصیصه ای که موجب بازشدن راه ھای سعادت است کدام اند؟(omid2000)

از دیدگاه امام خمینی(قدس سره) دوخصیصه ای که موجب بازشدن راه ھای سعادت است کدام اند؟(omid2000)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها