یکی از صفات عاقل این است که آنچه امکان تکذیب آن داده می شود را نمی گوید

یکی از صفات عاقل این است که آنچه امکان تکذیب آن داده می شود را نمی گوید

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی