کدام دسته از صفات ، صفات ثبوتی هستند ؟

کدام دسته از صفات ، صفات ثبوتی هستند ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی