منظور از عبارت (ذوقوا عذاب الخلد) به کدام گروه است؟

منظور از عبارت (ذوقوا عذاب الخلد) به کدام گروه است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی