(پشتیبان ولایت باشید تا به مملکت آسیبی نرسد) این سخن از کدامین بزرگوار است؟

(پشتیبان ولایت باشید تا به مملکت آسیبی نرسد) این سخن از کدامین بزرگوار است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی