طبق فرمایش امام علی(ع)......در کارها مانندسربه تن است؟

طبق فرمایش امام علی(ع)......در کارها مانندسربه تن است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها