دهان انسان روزی چند لیتر بزاق تولید می کند؟

دهان انسان روزی چند لیتر بزاق تولید می کند؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • روزی یک لیتر (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی