در عقود، اضطرار و اكراه به ترتیب .......... عقد می‌شوند.

در عقود، اضطرار و اكراه به ترتیب .......... عقد می‌شوند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی