امام خمینی (ره ) به کدام نوع عدالت توجه بیشتری داشت ؟

امام خمینی (ره ) به کدام نوع عدالت توجه بیشتری داشت ؟

تاکنون 29 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • عدالت فردی (16 نفر)
  • عدالت اقتصادی (13 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی