مهمترین ارکان تعلیمات اجتماعی اسلامی کدام است؟

مهمترین ارکان تعلیمات اجتماعی اسلامی کدام است؟

تاکنون 38 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دعوت به مدارا و تسامح (21 نفر)
  • مشارکت و تحزب (17 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی