اين جمله از كيست ؟ چه زشت است فروتنی به هنگام نیاز و ستمکاری به هنگام بی نیازی

اين جمله از كيست ؟ چه زشت است فروتنی به هنگام نیاز و ستمکاری به هنگام بی نیازی

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها