سور‌ه‌ای كه پنج بار كلمه الله در آن آمده است چه نام دارد؟

سور‌ه‌ای كه پنج بار كلمه الله در آن آمده است چه نام دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی