نگاه محبّت آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است.

نگاه محبّت آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی