کدام فرشته الهی مسوول رزق و روزی بندگان است ؟

کدام فرشته الهی مسوول رزق و روزی بندگان است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی