ترجمه ی زیر مربوط به کدامیک ازآیات قرآنی می باشد ؟ « و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را ب

ترجمه ی زیر مربوط به کدامیک ازآیات قرآنی می باشد ؟ « و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را ب

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی