کدام یک ازکلمات زیر درقرآن ازآن به معنای وحی یاد نشده‏?‏

کدام یک ازکلمات زیر درقرآن ازآن به معنای وحی یاد نشده‏?‏

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی