سخن زمينه ى ازدواج را براى جوانان خود فراهم كنيد تا خداوند اخلاقشان را نيكو كند غيرتشان را زياد گرداندو رزقشان را افزايش دهد از كيست؟

سخن زمينه ى ازدواج را براى جوانان خود فراهم كنيد تا خداوند اخلاقشان را نيكو كند غيرتشان را زياد گرداندو رزقشان را افزايش دهد از كيست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها