این بیت شعر قاآنی به کدام آیه اشاره دارد ؟ مشو ز دعوت نفس شریر خود ایمن که گرگ می نبرد گله را به مهمانی--

این بیت شعر قاآنی به کدام آیه اشاره دارد ؟ مشو ز دعوت نفس شریر خود ایمن که گرگ می نبرد گله را به مهمانی--

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی