حضرت ........... می فرماید : هر یک از شما باید کاری کند که به واسطه آن به محبت ما نزدیک شود .

حضرت ........... می فرماید : هر یک از شما باید کاری کند که به واسطه آن به محبت ما نزدیک شود .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی