این سخن از کیست:براي تربيت كردن خود، همين بس كه از آنچه در ديگران نمي پسندي، دوري كني.

این سخن از کیست:براي تربيت كردن خود، همين بس كه از آنچه در ديگران نمي پسندي، دوري كني.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی