این سخن از کیست؟فضیلت انسان زیر زبانش نهفته است.

این سخن از کیست؟فضیلت انسان زیر زبانش نهفته است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی