كدام يك از گزينه هاي زير جز ءمبطلات تيمم است.

كدام يك از گزينه هاي زير جز ءمبطلات تيمم است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی