چرا خداوند را چنانکه شایسته اوست نمی توان شناخت ؟

چرا خداوند را چنانکه شایسته اوست نمی توان شناخت ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی