کدام نماز است که رکوع و سجده ندارد؟

کدام نماز است که رکوع و سجده ندارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی