این حدیث از کیست؟زبانت را به نيکو گويي عادت ده، تا از سرزنش ايمن ماني.

این حدیث از کیست؟زبانت را به نيکو گويي عادت ده، تا از سرزنش ايمن ماني.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی