آخرین سوره قرآن چند حرف , چند کلمه و چند آیه دارد؟

آخرین سوره قرآن چند حرف , چند کلمه و چند آیه دارد؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 75حرف – 20 کلمه – 6 آیه (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی