شیطان به .............سجده نکردو اتش را برتر دانست؟

شیطان به .............سجده نکردو اتش را برتر دانست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی